Kaprový režim

Lov Kaprů - PRAVIDLA  2024

Doba lovu:

Loví se každou sobotu a neděli a svátcích do odvolání, doba lovu je stanovena od 7:00 do 18:00 hod (změna doby lovu vyhrazena)

Ceník:

Cena jednodenní povolenky je 300,-Kč.

(V ceně povolenky není zahrnuto ponechání si úlovku)

Půjčení klasické podložky 20 Kč a vaničkové podložky 50 Kč.

Ulovenou rybu si smí lovící odkoupit dle aktuálního ceníku, který je vyvěšen u budovy na hrázi rybníka. Každý lovící musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti.

Povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.

Lovené druhy ryb a jejich velikost:

druh ryby - lovná délka minimální - maximální.

Kapr 50 cm - 60 cm

Amur 60 cm - 70 cm

Počet ponechaných kusů ryb není nijak omezen.

Ponechanou rybu je lovící povinen neprodleně zapsat do karty a zapsat její délku v cm.

Po skončení doby lovu je lovící povinen dojít s úlovkem k obsluze rybníka a nechat rybu zvážit a uhradit cenu dle ceníku.

Ostatní druhy ryb jsou celoročně hájené.

Chování při lovu:

1. Každý lovící, je povinen na místě udržovat pořádek.

Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, nebo je odhazovat do vody.

2. Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění.

3. Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat.

4. Rybář je povinen poskytovat obsluze rybníka a kontrolním orgánům - účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na rybníce.

Kontrolu smí provádět každý člen výboru PS MRS Moravský Krumlov, který se prokazuje platným průkazem a prodejce povolenek.

5. Je zakázán jakýkoliv pohyb motorových dopravních prostředků v areálu rybníka, vyjma míst určených k parkování (u provozní budovy, asfaltová plocha na hrázi).

Vnadění:

1. S ohledem na zdraví ryb je zakázáno používání neupravených - tvrdých zrnin, krmiv plesnivých, kvasících či jinak znehodnocených.

2. Je zakázáno k lovu požívat prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů.

Je zakázáno střílet ryby, lovit je do rukou a do ok. Je zakázáno podsekávání ryb.

3. Je zakázáno používání šokových a odhozových šňůr.

4. Je zakázáno používat za nástrahu a ke vnadění škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy.

Povolené způsoby lovu:

1. Je povoleno používat k lovu nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o jednom návazci s jednoduchým háčkem s protihrotem.

2. Při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží, jako jsou například helikoptéry, kdy je návazec pevně spojen se zátěží, nebo ke krmítku tj. ( srkačky, helikoptéry aj.)

Je nutno použít tzv. únikové montáže, tzn. v případě, že dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.

3. Zákaz lovu z hladiny !!!

4. Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), míru pro zjištění délky ponechaných ryb, podběrák dostatečně velký tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny, vlastní vezírek, ve kterém ponechané ryby přechovává a podložku pod ryby dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Manipulace s rybou pouze s mokrými rukami.

Podložka pod rybou musí být vždy vlhká.

Uchování ryb a zacházení s nimi:

1. Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto ponechat, případně přivolat obsluhu a rybu odevzdat.

2. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem je přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.

3. Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít podběrák a podložku pod ryby.

4. Ryby, které nedosahují stanovené min. míry, nebo přesahují stanovenou max. míru, musejí být šetrně vráceny do vody.

Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.

5. Lovec uchovává ponechané ryby živé, ve vlastním vezírku či ekosaku,

6. Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat dříve ulovenou a zapsanou rybu za ryby později chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.

7. Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech nebo jiného rybáře.

8. Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.

9. Je zakázáno pouštět zpět do vody pstruha duhového a sivena amerického, po jejich ulovení je lovící povinen tyto usmrtit a odevzdat obsluze, případně si je zakoupit (dle platného ceníku).

Sankce za porušování pravidel:

1. Lovící je povinen se podrobit kontrole na vyzvání pracovníků zmocněných majitelem a to včetně zavazadel a vozidla.

2. Nedodržení kterékoliv části tohoto rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky.

3. Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude nová vydána.

4. Vjezd motorových vozidel je povolen pouze na parkoviště u provozní budovy a na asfaltovou plochu na hrázi rybníka.

S motorovým vozidlem nelze zajíždět na lovné místo.

5. Odebráním povolenky k lovu bude taktéž trestán lov bez zapsání ponechaného úlovku.

6. Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených zásad bude mít za následek odebrání povolenky a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru.

Změna vyhrazena

Se zakoupením povolenky k lovu souhlasí rybář s výše uvedenými pravidly.

PS MRS Moravský Krumlov