Jak vypsat sumář

Jak správně vyplnit sumář úlovků?

Návod na vyplnění sumáře

Ve Stanovách svazu je uložena lovícímu povinnost vrátit povolenku do 15 dnů po skončení platnosti povolenky tomu, kdo ji vydal, tedy vlastní PS, nebo jiné PS v případě zakoupení krátkodobé povolenky u jiného svazu, spolu s řádně a úplně vyplněným sumářem úlovků. Tento úkol je pro mnohé naše členy ještě pořád zdrojem problémů a chyb a proto zde uvádíme správný postup vyplňování sumáře.

 1. Povinnost vrátit sumář a povolenku je zakotvena ve Stanovách. Tam je rovněž stanoven trest při nevrácení - nevydání povolenky k rybolovu pro další rok. Sumář můžete vrátit buď osobně, nebo poštou na adresu PS. Vždy ale musí být správně vyplněn.
 2. Vyplňování sumáře začněte hned shora, takže vyplňte řádně za který rok sumář sestavujete, vypište své jméno a příjmení, doplňte čísla povolenek (mimopstruhové a pstruhové) a nakonec vypište označení PS, tedy Moravský Krumlov.
 3. A nyní se dostáváme k vlastnímu vyplnění sumáře. První kolonka ve sloupci Revír má označení ČÍSLO. Sem zapište šestimístné číslo revíru, které zjistíte z aktuálních Bližších podmínek a soupisu revírů. Například 461120 pro revír Rokytná 1.

  Pokud má revír více například nádrží, tak ji uvedeme v druhém sloupci označeném NÁZEV vypište čitelně jméno revíru. Zase berte jméno revíru ze soupisu revírů, nepoužívejte žádné místní názvy nebo zkomolená označení. Například Dobřínsko místo velmi častého Dobřiňák.

  Další sloupec nese označení POČET DOCHÁZEK. Sem vyplníte počet všech docházek za rok na tento revír. Počítáte i ty docházky, kdy jste si neponechal žádnou rybu, nebo jste žádnou neulovil.

  Mnoho revírů, hlavně nádrže, štěrkopískoviště a ramena jsou v seznamu revírů uvedena pod pořadovými čísly. Například Dyje 4C má podrevírů 21. V celkové sumarizaci jsou všechny tyto "podrevíry" uvedeny pouze pod názvem Dyje 4C s evidenčním číslem revíru 461 159. Uvádění podrevírů do sumarizace má význam pouze pro členy PS, která revíry obhospodařuje a má je pro vlastní potřebu. Pro ostatní je bezpředmětná. Zpracovatelelům sumarizace je rozepsání podrevírů pouze ztížením jejich práce. Nemá význam podrevíry v sumarizaci zohledňovat. Pište prosím vše pod jeden název.

 4. V dalších sloupcích jsou již údaje o jednotlivých druzích ryb, o jejich počtu a jejich hmotnosti. Pro každý revír uvádíte vždy celkový počet kusů ryb a jejich součtovou hmotnost. Údaj se uvádí na jedno desetinné místo, tedy například 12,3 kilogramu.
 5. V případě, že jste byl držitelem i pstruhové povolenky, vynechejte pod mimopstruhovými revíry jeden až dva řádky a pokračujte sumarizací docházek a úlovků na pstruhových revírech stejným způsobem. Celkové součty kusů a hmotností v posledním řádku sumáře dělat nemusíte, to zvládne výpočetní technika.
 6. Pokud vám nebude stačit jeden formulář sumáře, máte možnost si vyzvednout v kanceláři PS další, nebo si jej můžete okopírovat a nebo si stáhnout základní formulář ze stránek PS.